OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

w ElastoGum Sławomir Pieniek

Strony CMS
Guma NBR - materiał na uszczelnienia

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów, sprzedaży towarów i usług znajdujących się w ofercie ElastoGum Sławomir Pieniek z siedzibą w Wilczyce, ul. Dworska 11 gm. Długołęka; 51-361 Wrocław, NIP PL8821063678, REGON 021138937, adres e-mail: biuro@elastogum.pl, tel.: +48 71 399-03-00.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego.
 3. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:
  1. Sprzedający – ElastoGum Sławomir Pieniek z siedzibą w Wilczycach,
  2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  3. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży w ElastoGum Sławomir Pieniek,
  4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  5. Towary/Usługi- towary i usługi znajdujące się w ofercie ElastoGum Sławomir Pieniek,
  6. Umowa – umowa sprzedaży Towarów / wykonania Usług w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym,
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów/Usług, miejsce i termin dostawy składane pisemnie lub mailowo,
  8. VAT- podatek od towarów i usług,
  9. Certyfikaty – certyfikaty materiałowe, świadectwa jakości, karty i protokoły pomiarowe wydawane przez ElastoGum Sławomir Pieniek,
 4. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym i Kupującym i regulują ogólne zasady wykonywania tych umów, a także prawa i obowiązki stron.
 5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz pisemne lub mailowe potwierdzenie Zamówienia są wiążące dla stron w zakresie sprzedaży Towarów lub Usług, chyba że strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności postanowią inaczej, zmieniając lub uchylając postanowienia niniejszych OWS.

II. ZASADY REALIZACJI SPRZEDAŻY

II.I ZAPYTANIA

 1. Każde zamówienie musi zostać poprzedzone złożeniem przez Zamawiającego zapytania ofertowego.
 2. Zapytania ofertowe należy przesyłać na adres biuro@elastogum.pl.
 3.  W zapytaniu powinny znajdować się informacje niezbędne do identyfikacji zamawianego produktu: typ, rozmiar, materiał z którego ma być wykonany, oraz ilości. W razie potrzeby należy podać też wszystkie inne niezbędne informacje w tym o charakterze i środowisku pracy zamawianego produktu.
 4. Zapytanie powinno posiadać też, datę złożenia, numer zapytania, niezbędne informacje identyfikujące Zamawiającego. A w tym adres ewentualnej dostawy, adres e-mail składającego zapytanie na który zostanie przesłana oferta. Ponadto numer telefonu kontaktowego do osoby prowadzącej sprawę, oraz inne informacje, jeżeli będą potrzebne.

II.II OFERTY

 1. Po otrzymaniu zapytania ofertowego od Kupującego, Sprzedający przygotowuje ofertę na sprzedaż towarów i/lub wykonanie Usług.
 2. Oferta zawiera informacje takie jak nazwa i cena poszczególnych pozycji, numer/datę zapytania ofertowego, przewidywany termin realizacji oraz termin ważności złożonej oferty, o ile jest inny niż określony w OWS, oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia.
 3. Okres ważności oferty to 30 dni kalendarzowych, o ile w treści oferty nie zaznaczono inaczej.
 4. Dokumentacja techniczna towarzysząca zamówieniu lub zapytaniu ofertowemu powinna zostać sporządzona w formacie *.dxf, dla dokumentacji rysunkowej, oraz *.pdf dla dokumentacji tekstowej.
 5. W przypadku dostarczenia dokumentacji w innych formatach oraz w przypadku fizycznych wzorów towarów, wykonanie zlecenia może wiązać się z dodatkową opłatą za przygotowanie dokumentacji technicznej, która nie przechodzi na własność Kupującego.
 6. W sytuacji kiedy przygotowanie ostatecznej oferty wymaga otrzymania wzorów towarów, Kupujący zobowiązuje się dostarczyć elementy na wzór w celu ich weryfikacji, w przypadku braku możliwości wykonania elementów wg wzoru lub ewentualnych uzgodnień, Sprzedający odeśle wzory kurierem na koszt zamawiającego. W sytuacji kiedy Kupujący nie dostarczy wszystkich wymaganych wzorów, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od ewentualnego zamówienia i anulowania oferty bez ponoszenia konsekwencji z własnej strony.
 7. Jeżeli do wykonania zamówienia niezbędne jest wykonanie oprzyrządowania Zamawiający zobowiązuje się pokryć jego koszt.
 8. Zamówienia do których niezbędne było wykonanie oprzyrządowania realizowane są jedynie po dokonaniu przedpłaty przez Zamawiającego pokrywającej koszt takiego zamówienia.
 9. Koszty oprzyrządowania w ofercie podane są jako osobna pozycja, natomiast na dokumentach sprzedaży doliczane są do pierwszej partii zamówionych wyrobów.
 10. Niezależnie od poniesionych przez Zamawiającego kosztów oprzyrządowania pozostaje ono własnością firmy ElastoGum Sławomir Pieniek.

II.II ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia należy przesyłać na adres biuro@elastogum.pl. W przypadku wysłania pisemnego zapytania lub Zamówienia na adres korespondencyjny, Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów określonych w OWS.
 2. Złożenie przez Kupującego Zamówienia na Towar i/lub Usługi oznacza akceptację oferty oraz OWS.
 3. Zawarcie Umowy następuje na podstawie Zamówienia złożonego przez  Kupującego na piśmie bądź przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, specyfikującego nr oferty, rodzaj Towarów/Usług, ich ilość oraz dokumentację techniczną i potwierdzenia tego Zamówienia, z tym że Umowa zostaje zawarta dopiero z momentem pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia e-mailem lub na piśmie.
 4. Kupujący może zaakceptować ofertę przedstawioną przez Sprzedającego bez zastrzeżeń, ofertę odrzucić lub zgłosić do zmiany lub uzupełnienia treści oferty.
 5. W przypadku wprowadzenia zmian w zamówieniu przez Kupującego w stosunku do treści otrzymanej oferty, zamówienie podlega ponownej kalkulacji i doprecyzowaniu jego warunków, a Umowa zostaje zawarta dopiero z momentem potwierdzenia w formie pisemnej lub mailowej przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia ze zmianami lub z zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego Zamówienia jest jednoznaczny z tym, że Umowa nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia Umowy.
 6. Sprzedający zobowiązuje się potwierdzić pisemnie lub mailowo przyjęcie Zamówienia do realizacji albo poinformować Kupującego o możliwości zrealizowania danego Zamówienia w częściach w terminie 5 Dni roboczych od akceptacji oferty przez Kupującego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen wskazanych w ofercie w przypadku wzrostu cen rynkowych surowców. W przypadku zwiększenia się cen towarów, Sprzedający zobowiązuje się do pisemnego lub mailowego poinformowania Kupującego o wzroście cen towarów. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy, o czym informuje pisemnie lub mailowo Sprzedającego w terminie 2 dni od uzyskania informacji o zmianie cen. Brak oświadczenia o odstąpieniu w w/w terminie jest równoznaczny z akceptacją ceny przez Kupującego. Cena przedstawiona w ofercie jest wartością netto, do której należy doliczyć podatek w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi stawkami.
 8. Cena przedstawiona w ofercie nie uwzględnia kosztów transportu Towarów do Kupującego, kosztów ubezpieczenia w transporcie, ani też innych kosztów związanych z wysłaniem, wydaniem lub odbiorem Towarów o ile nie postanowiono inaczej.
 9. Zgłoszenie pisemne lub mailowe braku akceptacji OWS przez Kupującego może stanowić podstawę do anulowania Zamówienia przez Sprzedającego lub odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 10. Po złożeniu zamówienie do którego realizacji niezbędne było wykonanie oprzyrządowania Zamawiający otrzymuje fakturę proforma. Zamówienie uważa się za złożone dopiero po dokonaniu płatności za tą fakturę, a za datę złożenia zamówienia datę wpłuwu środków na konto.
 

II.III REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE WARUNKI

 1. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, a dotyczących Dostawcy lub producenta Towaru, Sprzedający nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
 2. Zamówienia gdzie warunkiem jego realizacji jest dokonanie przedpłaty na podstawie faktury proforma brak tej wpłaty w wyznaczonym czasie stanowi rezygnację ze złożenia zamówienia.
 3. W przypadku odstąpienia przez Kupującego lub Sprzedającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami poniesionymi przez Sprzedającego w związku z zakupem materiałów do produkcji Zamówienia oraz kosztami robocizny, jak również żądać naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

II.IV POZOSTAŁE WARUNKI

 1. Dla złożonego zamówienia, nie mają zastosowania żadne inne niż OWS ElastoGum Sławomir Pieniek, w tym np. Ogólne Warunki Zakupu, na które może powoływać się Kupujący składając swoje zamówienie.
 2. Warunki OWS dostępne są pod adresem https://elastogum.pl/ows/.
 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w tym także mogą zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej, przy czym zmiana warunków Umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.

III REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin płatności za sprzedawane Towary i Usługi ustalany jest indywidualnie. Standardowy czas realizacji zamówień to 30 dni roboczych. Istnieje możliwość wykonania towaru lub usługi w terminie ekspresowym, ale jest on każdorazowo uzgadniany indywidualnie przed złożeniem oferty. Termin wykonania liczony jest od daty dostarczenia zamówienia, wymaganych wzorów lub ewentualnego wpływu zaliczki na konto bankowe.
 2. Czas realizacji zlecenia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o czym Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego, a także wskazać nowy termin realizacji zamówienia. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zlecenie zostało zrealizowane w możliwie jak najbliższym terminie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy, chyba że miało ono miejsce z winy umyślnej Sprzedającego.
 3. Usługi z wykorzystaniem materiału dostarczonego przez Kupującego wykonywane są wyłącznie na jego odpowiedzialność. W przypadku wykonywania usługi na materiale powierzonym, wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego za ewentualne uszkodzenia materiału w procesach technologicznych, za ewentualne braki materiałowe, jaki i za szkody wyrządzone przez sprzedany towar jeżeli szkoda powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Kupującego.
 4. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego Zamówieniu lub Umowie odpowiadała jego potrzebom. Jeśli Zamówienie nie określa zgodności materiału z normą, lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony Towar będzie wykonany z materiału podanego bezpośrednio na ofercie, w tej sytuacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
 5. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość Towaru, w których posiadaniu jest Sprzedający dołącza się do dostarczanego Towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w Zamówieniu lub Umowie, do 5 dni od daty dostawy. Sprzedający nie weryfikuje informacji technicznych zawartych na świadectwach materiałowych poświadczających rodzaj materiału.
 6. Jeżeli do czasu wydania Towaru lub wystawienia faktury, Sprzedający nie otrzymał atestów od producenta lub swojego dostawcy, wydanie lub wysłanie atestu nastąpi niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Sprzedającego. Konieczność oczekiwania na w/w dokumenty nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego lub jego partnerów handlowych, w tym w szczególności do wstrzymania, czy ograniczenia płatności, zgłoszenia reklamacji i wysuwania innych żądań o charakterze odszkodowawczym.
 7. Złożenie Zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak jego odpowiedzi, nie będzie oznaczać „milczącego przyjęcia Zamówienia”, chyba że Sprzedawca niezwłocznie przystąpi do jego wykonania.
 8. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 Dni roboczych, odmowy ich przyjęcia. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego zastrzeżeń Sprzedającego Umowa nie zostaje zawarta.
 9. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności oraz innych jego działań na szkodę Sprzedawcy realizacja będących w toku Umów oraz przyjmowanie kolejnych Zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności, co przedłużać będzie automatycznie czas realizacji danej Umowy, a Kupującemu nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Sprzedającego.

IV PRAWO WŁASNOŚCI

 1. Prawo własności sprzedawanego Towaru przechodzi na Kupującego w dniu zapłaty całej ceny przez Kupującego.
 2. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Kupującego z chwilą wydania mu lub przewoźnikowi towaru przez Sprzedającego. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w dostawie.

V WYDANIE TOWARU

 1. Wraz z wydaniem Towaru/wykonaniem Usługi następuje wydanie faktury VAT lub WZ oraz certyfikatów – o ile w Umowie zawarto informację nt. certyfikatów.
 2. Każdy dokument WZ, po dokonaniu dostawy bądź odbiorów/Usług Towaru przez Kupującego, będzie zawierał: numer Zamówienia, ilość i nazwę Towarów/Usług, potwierdzenie odbioru i podpisy upoważnionych do odbioru przedstawicieli, datę odbioru. Certyfikaty wydawane są nieodpłatnie wyłącznie do Zamówień, w których wyszczególniono w sposób pisemny lub mailowy zapotrzebowanie na w/w certyfikaty na etapie zapytania ofertowego, co jest potwierdzone przez Sprzedającego w ofercie. W przypadku gdy Kupujący nie zamówił Towaru wraz z certyfikatami, wydanie w/w certyfikatów związane jest z dodatkową opłatą w wysokości 150 PLN
  netto + VAT za każdą sztukę towaru, należy wcześniej dostarczyć Towary potrzebne do wystawienia certyfikatów w celu dokonania stosownych pomiarów.
 3. Certyfikaty wydawane są w formie elektronicznej bądź pisemnej. Certyfikaty wydawane są jednorazowo. W przypadku zagubienia certyfikatu przez Kupującego, ponowne wydanie certyfikatów wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 150 PLN netto + VAT za każdą sztukę towaru.
 4. Odbiór gotowych Towarów możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 14.00 w siedzibie Sprzedającego. Odbiór detali w późniejszych godzinach możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym, pisemnym poinformowaniu Sprzedającego i jego akceptacji. Informacje nt. późniejszych odbiorów prosimy kierować na adres biuro@elastogum.pl
 5. Przy płatnościach gotówkowych, odbiór Towarów możliwy jest wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 14.00. Odbiór gotówkowy towarów po godzinie 14.00 jest niemożliwy.
 6. Podczas odbioru Towarów Kupujący zobowiązany jest zweryfikować odbiór ilościowy i jakościowy Towaru w obecności Pracownika Sprzedającego.
 7. Sprzedający ma prawo do naliczania opłaty za składowanie w przypadku nieterminowego odbioru Towaru przez Kupującego.

VI WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Zapłata za otrzymany Towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, albo według uzgodnionych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym warunków płatności.
 2. Kupujący staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten Towar, w terminach określonych przez Sprzedającego (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego), chyba, że strony odmiennie ustalą. Odmienne ustalenia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Sprzedawcy.
 4. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo bez dodatkowych wezwań naliczyć, odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, naprawienia poniesionej szkody, jak również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.
 6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych.

VII GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Sprzedający udziela Kupującemu 6 miesięcznej gwarancji jakości na Towary na warunkach opisanych w niniejszym rozdziale VII. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady Towaru lub Usługi z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Sprzedający nie udziela gwarancji na wykonaną usługę, która jest tylko częścią procesu produkcyjnego danego towaru. Sprzedający udziela Gwarancji 6 miesięcznej tylko na poprawność wykonania takiej usługi.
 3. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy Towar został niewłaściwie zastosowany, przetworzony, zamontowany oraz niewłaściwie składowany.
 4. Za zużycie towarów w trakcie normalnej pracy firma ElastoGum nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego Towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
 6. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze Towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu wad ilościowych.
 7. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze Towaru, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od odbioru Towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu wad jakościowych. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać nie później niż 14 dni od dnia wydania mu Towaru, załączając reklamowany Towar, lub szczegółową dokumentację zdjęciową, lub też inne materiały dokumentujące rodzaj oraz zakres mających miejsce wad. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych oraz warunków podanych w ofercie do danego zamówienia.
 8. Reklamacje towarów i usług prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres biuro@elastogum.pl, dostarczać osobiście lub kurierem na adres ul. Podwale 65 43-300 Bielsko-Biała, na własny koszt.
 9. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis problemu, zdjęcia, szkice, schematy oraz inne elementy, które pomogą Sprzedającemu rozpatrzeć wniosek. Brak dokumentacji przedstawiającej problem zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności i obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 10. Sprzedający oświadcza, iż reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w terminie 14 dni od daty wpływu zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej i powiadomi Kupującego o sposobie dalszego postępowania.
 11. Kwestionowany Towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji Sprzedającego przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji przez Sprzedającego. Koszty dostarczenia Sprzedającemu Towaru w celu usunięcia wady oraz koszty jego odbioru po usunięciu wady ponosi Kupujący.
 12. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może według swego uznania albo wadę usunąć lub wymienić Towar na nowy, wolny od wad. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych roszczeń.
 13. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje Towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny. Obniżenie ceny zwalnia Sprzedającego z obowiązku wymiany wadliwego Towaru na nowy wolny od wad, lub obowiązku usunięcia wady.
 14. Jeżeli spośród Towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienia Kupującego ograniczają się wyłącznie do Towarów wadliwych.
 15. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany Towar w sposób należyty uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 16. W przypadku reklamacji towaru, który będzie nosił ślady wilgoci, zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych wynikłych z zaniedbań Kupującego np. niewłaściwego montażu lub niewłaściwego sposobu eksploatacji Towaru itp. reklamacja będzie odrzucana, a Towar pozostawiony do dyspozycji Kupującego.
 17. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe Towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
 18. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Sprzedającego , jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez Kupującego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji.
 19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za Towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.
 20. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za materiał powierzony, zlecony przez Kupującego do dalszej obróbki itp. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za jakość materiału powierzonego, nie będzie sprawdzał jego jakości, ani zgłaszał niezgodności.
 21. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie załadunku lub rozładunku Towaru.
 22. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na rzecz osób trzecich, bądź dla innych przedmiotów i elementów związanych z jakością, naturą materiału, bądź sposobem w jaki był obrabiany.
 23. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego , przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
 24. Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.
 25. Sprzedający nie uzna zastrzeżeń dotyczących wad, braków czy niezgodności Towaru z Umową jeżeli można je było wykryć w wyniku normalnych oględzin, a oględzin takich nie przeprowadzono.
 26. Warunkiem przyjęcia zwrotów Towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedającego jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w certyfikatach.
 27. Zwrot Towarów następuje jedynie po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym Sprzedającego, oraz po uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia/akceptacji.
 28. Sprzedający w przypadku reklamacji nie ponosi kosztów badań składu chemicznego, transportu, produkcji, montażu reklamowanego Towaru, lub jakichkolwiek innych kosztów nie związanych bezpośrednio z zakupem Towaru, lub Usługi.
 29. Jeżeli po podaniu wad zgłoszonych przez Kupującego okaże się, że stwierdzone wady nie istnieją, to Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z reklamacją.
 30. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej przez Kupującego ceny oraz ewentualnych kosztów dostawy z tytułu Umowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Kupującego korzyści, ani odpowiedzialności za wady pośrednie lub następcze.

VIII POUFNOŚĆ

 1. Każda ze stron zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które otrzymała od drugiej strony w związku z zawarciem Umowy, a wszelkie takie informacje strony będą uznawały za poufne. Obowiązek ten dotyczy w szczególności, przestrzegania zasady stanowiącej, że żadna ze Stron bez pisemnej zgody drugiej strony nie będzie rozpowszechniać kopiować ani ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących współpracy, a w szczególności interesów stron chronionych przepisami prawa, podejmie stosowne przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia ochrony informacji i ich źródeł zarówno w całości jak i w części.
 2. Wymienione powyżej wymogi nie będą miały zastosowania odnośnie informacji przekazywanych przez strony które:
  1. są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień OWS,
  2. zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia przepisów prawa i jakichkolwiek zobowiązań o nieujawnianiu w stosunku do Strony
  3. zostaną ujawnione przez jedną ze stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony pod rygorem nieważności
  4. zostaną przekazane przez stronę zobowiązaną do tego na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stosunki prawne Sprzedającego z Kupującym reguluje prawo polskie.
 2. Sprzedający oraz Kupujący zobowiązują się w razie wystąpienia sporów do ich polubownego rozwiązania. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania problemu, wszelkie spory rozstrzyga sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 3. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Kupującym Umowy lub złożonego Zamówienia w stosunku do osób trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego.
 4. W przypadku zmiany niektórych zapisów OWS na drodze negocjacji przed zawarciem Umowy ze Sprzedającym, pozostałe postanowienia zawarte w OWS nie tracą swojej ważności. Sprzedający nie jest związany żadnymi ogólnymi warunkami, regulaminami lub też innymi regulacjami obowiązującymi u Kupującego i nie mają one zastosowania do Umów zawieranych ze Sprzedającym, chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 5. Kupujący składając Zamówienie u Sprzedającego akceptuje OWS jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celu wykonania obowiązków zawartych w Umowie.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego OWS jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w OWS. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usuwania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@elastogum.pl lub też pisemnie na adres siedziby spółki: ElastoGum Sławomir Pieniek, 51-361 Wilczyce, ul. Dworska 11
 7. Kupujący składając Zamówienie u Sprzedającego wyraża zgodę na wykorzystanie dostarczonej dokumentacji w celach realizacji umowy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Więcej informacji o naszych materiałach, oraz wiele innych przydatnych informacji znajdą państwo w naszym słowniku. W skrócie to słownik gromadzi wiele przydatnych informacji podanych w zwięzły sposób, z tematycznym i alfabetycznym podziałem. Dodatkowo z możliwością wyszukiwania interesujących informacji.

Scroll to Top